top of page

PRIVACY POLICY

MC-COOL doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Deze privacyverklaring legt u uit hoe MC-COOL ('MC-COOL', 'wij/we', 'ons') uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u websites en apps van MC-COOL die verwijzen naar deze privacyverklaring (samen 'MC-COOL onlinecontent') bezoekt, downloadt of wanneer u contact opneemt met MC-COOL in dit verband. Ook uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht van verzet tegen een deel van de verwerking door MC-COOL, worden erin beschreven. In het hoofdstuk 'Uw keuzes en rechten' vindt u meer informatie over uw rechten en over de manier waarop u ze kunt uitoefenen.

We kunnen u ook bijkomende informatie geven bij het verzamelen van persoonsgegevens. Dat doen we wanneer het naar onze mening zou kunnen helpen om relevante en tijdige informatie te verstrekken. 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we

We verwerken de volgende types persoonsgegevens:

·       Contactgegevens: zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere vergelijkbare informatie.

·       Technische gegevens over uw bezoek aan de onlinecontent van MC-COOL: zoals uw IP-adres en besturingssysteem, browsertype (voor bezoeken aan onze website), nadere informatie over het apparaat dat u gebruikt (bv. serienummer van uw apparaat, uniek identificatienummer, MAC-adres) en technische en event-based gegevens in verband met uw gebruik van uw apparaat (bv. internet- en bluetoothkoppeling en verbindingsgegevens en duur van de sessie).

·       Informatie om een gebruikersprofiel aan te maken: zoals uw gebruikersnaam, wachtwoord of PIN.

·       Informatie over uw voertuig: zoals uw voertuigidentificatienummer (VIN) en de aankoopdatum.

·       Productinformatie: zoals uw product-ID en de datum en de plaats van de aankoop.

·       Financiële informatie: zoals uw bankrekeningnummer en betalingsgegevens.

·       Alle overige informatie die u ons geeft: zoals handtekeningen, foto's, meningen, uw locatie en alle overige informatie die u ons meedeelt.  

 

Waarom we deze persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden.

·       Wanneer dat nodig is op grond van de onderstaande rechtmatige belangen van MC-COOL, indien uw gegevensbeschermingsrechten niet prevaleren op onze belangen.

·       om u de MC-COOL onlinecontent en verwante diensten te verstrekken;

·       om hulpbronnen voor de MC-COOL onlinecontent te beheren;

·       om ons in staat te stellen om de MC-COOL onlinecontent en onze producten en diensten te verbeteren en te optimaliseren;

·       om te reageren op uw verzoek of aanvraag, bijvoorbeeld door een brochure te sturen

·       om contact met u op te nemen in verband met de twee laatstgenoemde doeleinden (rechtstreeks of via een onderneming van MC-COOL, een erkende MC-COOL verdeler, een relevante partner of agent) per e-mail, sms of pushbericht;

·       om u te vragen om uw opinie te geven of deel te nemen aan enquêtes over onze voertuigen, producten en diensten;

·       om te begrijpen welke delen van de MC-COOL onlinecontent populair zijn en het vaakst worden gebruikt, of welke delen er toe zijn aan een aanpassing of verbetering; en

·       om vragen en klachten van gebruikers te beantwoorden; en

·       voor interne registratie.

·       Wanneer u uw toestemming heeft gegeven.

·       Bijvoorbeeld om u directmarketingmateriaal, zoals informatie over producten en diensten die interessant kunnen zijn voor u, te kunnen verstrekken per post, telefoon, e-mail en online. We geven u steeds de mogelijkheid om u af te melden voor direct marketing.

·       Wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een contract dat MC-COOL met u heeft afgesloten.

·       Bijvoorbeeld om online betalingen te vergemakkelijken en om producten en diensten te leveren.

·       Wanneer dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

·       Wanneer dat nodig is om de rechtmatige belangen en de wettelijke rechten van MC-COOL te beschermen, indien uw gegevensbeschermingsrechten niet prevaleren op onze belangen en rechten.


Het beschermen van onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik in verband met naleving, doelstellingen op het vlak van regelgeving, audit, rechtsvorderingen (inclusief de bekendmaking van dergelijke informatie in het kader van een juridische procedure of rechtszaak) en andere vereisten op het vlak van ethiek en nalevingsrapportage.

MC-COOL zal ook persoonsgegevens omzetten in anonieme gegevens en die gebruiken (doorgaans op basis van geaggregeerde statistische gegevens) voor onderzoek en analyse op het vlak van de verbetering van de MC-COOL onlinecontent, om trends te analyseren en producten op maat te maken. Geaggregeerde persoonlijke informatie identificeert u of andere gebruikers van de MC-COOL onlinecontent niet persoonlijk. 

Hoe we uw persoonsgegevens delen

(a)    Gegevensoverdracht binnen de MC-COOL bedrijvengroep

We delen uw persoonsgegevens met leden van de MC-COOL

Voor de bovengenoemde doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt in of worden ze opgevraagd via leden van de MC-COOL bedrijvengroep die zich in rechtsgebieden buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') bevinden. Hun gegevensbeschermingswetten zijn niet gelijkwaardig aan die in de EER. Wanneer we uw gegevens doorgeven binnen de MC-COOL bedrijvengroep, maken we gebruik van standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules, die door de Europese Commissie werden goedgekeurd.

(b)   Gegevensoverdracht naar erkende MC-COOL verdelers en -herstellers

We delen uw persoonsgegevens met erkende MC-COOL verdelers en -herstellers in de EER. 

(c)    Gegevensoverdracht naar ondernemingen die diensten verlenen op grond van een contract

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die op grond van een contract diensten verlenen aan de MC-COOL bedrijvengroep, zoals de ondernemingen hieronder:

·       IT-hosting (huidige aanbieder: WIX);

·       IT-onderhoudsbedrijf (huidige aanbieder: adds2marketing.com);

·       evenementen en databank met leads (huidige aanbieder: wix.com);

·       e-mailcampagnes en communicatie (huidige aanbieder: Adds2marketing.com);

·       Google Analytics (huidige aanbieder: Google LLC);

·       professionele adviseurs en klachtenbeheer (huidige aanbieder: Adds2marketing.com);

·       CRM-aanbieder en onderzoeken 

·       verzekeraar ;

Gegevensoverdracht buiten de EER

Gelet op bovengenoemde doeleinden zullen we uw persoonsgegevens doorsturen naar organisaties buiten de EER. Hierbij kunnen we gebruikmaken van standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules, die door de Europese Commissie werden goedgekeurd. We kunnen uw gegevens ook doorgeven naar organisaties in de VS die deelnemen aan het EU-VS-privacyschild of die beschikken over bedrijfsregels ter bescherming van uw gegevens, die door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten zijn goedgekeurd. Voor meer informatie, bijvoorbeeld voor een kopie van de documenten die we gebruiken om uw informatie te beschermen, kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u hierna onder 'Neem contact met ons op'.

Google Analytics

Wanneer u uw toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics voor de optimalisering van de performance van uw MC-COOL app, kan Google uw gegevens opslaan of verwerken in de VS of in een ander land waar Google of zijn subprocessors over faciliteiten beschikken. Wanneer dit het geval is, zullen we alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Apps van derden

Wanneer u een app van derden downloadt van de MC-COOL onlinecontent, zullen uw persoonsgegevens rechtstreeks worden doorgegeven aan de aanbieder van die app van derden als een afzonderlijke data controller. MC-COOL is niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door dergelijke app-aanbieders. Daarom raden wij u aan om na te lezen en te begrijpen hoe uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt door app-aanbieders voordat u hun apps downloadt.

(d)   Gegevensoverdracht naar andere organisaties

·       Gegevensoverdracht naar derden wanneer we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer we menen dat dit noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten, de bezittingen of de veiligheid van MC-COOL, van onze klanten of van anderen.

·       Gegevensoverdracht naar overheidsinstanties en/of wetshandhavers als dat wettelijk verplicht is of als dat vereist is voor de bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

·       Gegevensoverdracht naar potentiële of werkelijke kopers in het geval dat MC-COOL, of een ander lid van de VS INSALLATIONS, een van zijn ondernemingen of activa, waaronder persoonsgegevens, verkoopt.

Uw keuzes en rechten

(a)    Uw algemene keuzes en rechten 

·       U heeft het recht om MC-COOL om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om die te verbeteren of te verwijderen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en om de persoonsgegevens die u verstrekt, in een gestructureerd machineleesbaar formaat te krijgen.

·       In bepaalde omstandigheden kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting).

·       Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u die op elk ogenblik intrekken. Als u vraagt om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door MC-COOL in te trekken, zal dit geen invloed hebben op de verwerking die op dat ogenblik reeds heeft plaatsgevonden.

 

Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld als het inwilligen van uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om de verwijdering van informatie die wij moeten bijhouden omdat de wet dat van ons verlangt of omdat we daar dwingende legitieme belangen bij hebben.

(b)   Uw keuzes en rechten op het vlak van direct marketing

MC-COOL zal u de mogelijkheid geven om te kiezen voor opt-in (toestemming) om uw contactgegevens te laten gebruiken voor marketingdoeleinden op het ogenblik dat we u vragen om uw gegevens in te vullen.

Als u niet wenst dat wij u directmarketingmateriaal sturen, of dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering in verband met direct marketing of dat we uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde vragen om dit niet te doen, door:

·       te antwoorden op een e-mail voor marketingdoeleindenmet 'uitschrijven' in de onderwerpregel;

·       de privacyinstellingen in een app te wijzigen (indien van toepassing op de app);

·       contact met ons op te nemen op het adres vermeld in 'neem contact met ons op' of door te schrijven naar Data Protection Officer contacteren via aangetekend schrijven: MC-COOL, Nieuwstraat 31 te 3370 Boutersem.

 Of ons te bellen op +32 (0)456 16 16 82

·       (c)    Uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit kan gevestigd zijn in de plaats waar u woont, of waar u werkt, of waar er een inbreuk op de gegevensbeschermingsverplichtingen heeft plaatsgevonden.

Gegevensbewaring

We zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig voor het legitieme belang van MC-COOL in overeenstemming met de toepasselijke wetten, of om op uw verzoek een dienst te leveren, of om een wettelijke vereiste na te leven. De bewaartermijn van persoonsgegevens zal in geen geval langer zijn dan vijf jaar na het tijdstip waarop de gegevens voor het eerst door ons werden ingewonnen. Op het einde van de bewaartermijn zullen we de nodige stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te vernietigen of om ze te bewaren in een vorm die u niet langer identificeert. 

Valse e-mails in naam van MC-COOL

MC-COOL is zich bewust van valse e-mails, beter bekend als 'phishing'. Dergelijke e-mails kunnen aankondigingen bevatten zoals personeelsadvertenties, jobaanbiedingen en meldingen van wedstrijdprijzen. Deze e-mails gebruiken CBC-OUTDOORLIVING's naam om zich voor te doen als authentiek en zijn enkel bedoeld om persoonlijke informatie over klanten te verkrijgen (bv. creditcardnummers of wachtwoorden). MC-COOL heeft niets te maken met deze e-mails en MC-COOL maakt geen gebruik van dergelijke methodes voor personeelsadvertenties of om te communiceren met wedstrijdwinnaars.

Helaas zijn deze valse e-mails een groeiende vorm van internetfraude. Deze praktijk wordt uitgevoerd hetzij door rechtstreeks een nagemaakte e-mail naar slachtoffers te sturen, hetzij door hen naar een website te leiden waar persoonlijke gegevens worden gevraagd.

Valse jobaanbiedingen zijn doorgaans gericht op personen in het buitenland, aangezien de fraudeplegers hen vragen om geld naar hen op te sturen voor Belgische visa. MC-COOL vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met sollicitaties of communicatie in dat verband. Neem bij twijfel over de geldigheid van een werkaanbod contact op met Human Resources, MC-COOL Nieuwstraat 31, 3370 Boutersem, België.

Recente e-mailberichten over wedstrijdprijzen kwamen zogezegd van MC-COOL. MC-COOL vraagt nooit om betalingsgegevens in verband met prijswinnaars of communicatie in dat verband.

MC-COOL raadt u aan zeer voorzichtig te zijn als u een e-mail krijgt in naam van MC-COOL waarin om persoonlijke of financiële informatie wordt gevraagd en als u twijfelt aan de authenticiteit.

Links naar websites van derden

Van tijd tot tijd kan onze website links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en ondernemingen uit de MC-COOL. MC-COOL is niet verantwoordelijk voor de content van websites die met zijn website zijn gelinkt. Wanneer u een website van derden bezoekt, is het uw verantwoordelijkheid om het privacybeleid en de juridische voorwaarden die van toepassing zijn op die website, door te nemen.

Updates van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. We zullen de datum bovenaan deze privacyverklaring dienovereenkomstig aanpassen en sporen u aan om de MC-COOL onlinecontent na te kijken op wijzigingen aan deze privacyverklaring. In sommige gevallen zullen we u ook actief wijzen op specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen aan deze privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetten.

Neem contact met ons op

De MC-COOL onlinecontent wordt gecontroleerd door MC-COOL (ondernemingsnummer BE 0781.313.620), de data controller voor persoonsgegevens die worden verzameld via de MC-COOL onlinecontent. De maatschappelijke zetel bevindt zich in Bloemestraat 44, 9990 Maldegem, België. info@mc-cool.be

_

bottom of page